Danh sách Thủ tục Hành chính Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xử lý đơn tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã Thanh tra
2 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã Thanh tra
3 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã Thanh tra
4 Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã Ủy ban nhân dân xã Thanh tra